PRAVIDLA SOUTĚŽE

Tato pravidla („pravidla“) obsahují úplnou úpravu podmínek soutěže s názvem „Soutěž o Festival Passy na 56. Filmový festival v Karlových Varech na Rohlik.cz“ („soutěž“). Tato pravidla jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.rohlik.cz/tema/soutez-o-akreditace-kviff a tvoří jediný závazný dokument ve vztahu ke spotřebitelům upravující pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácená verze těchto pravidel uvedená v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

 

POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 226550 („pořadatel“), provozovatel e-shopu Rohlik.cz.

 

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat od 10. 6. 2022 10:01:00 hod. do 28. 6. 23:59:59 hod. na území České republiky na adrese www.rohlik.cz  („soutěžní stránka“) („doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

  

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let, která splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly („soutěžící“). 
 

Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v době konání soutěže. Z účasti v soutěži jsou dále vyloučeny všechny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k pořadateli, osobám s pořadatelem personálně a majetkově spjatými nebo které jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, cena jí nebude předána a propadne pořadateli.
 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže ty soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto pravidlech dle své úvahy ze soutěže vyloučit.

 

MECHANIKA SOUTĚŽE, VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A VÝHRY V SOUTĚŽI 

Pro účast v soutěži jsou stanoveny následující podmínky: 

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže nakoupí 3x na soutěžní stránce v minimální hodnotě 1.000 Kč. 

Registrace do soutěže probíhá automaticky splněním výše uvedených podmínek pro účast v soutěži (tj. nakoupením 3x na soutěžní stránce v minimální hodnotě 1.000 Kč). Každý soutěžící, který splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly, bude automaticky zařazen do slosování o výhru; není nicméně povinen v případě výhry činit žádné jednání ani jakkoliv jinak se aktivně soutěže účastnit.

Výhrou v soutěži jsou

4× dvě (2) Festival Passy na celou dobu konání 56. MFF Karlovy Vary v hodnotě 3.000 Kč, jež se koná od 1. 7. 2022 do 9. 7. 2022 („výhra“). 

Pořadatel vylosuje ze soutěžících, kteří splní podmínky uvedené v těchto pravidlech celkem čtyř (4) soutěžících, kteří získají po jedné (1) výhře („výherce“). 

 

Slosování proběhne ve lhůtě do 2 kalendářních dnů po skončení doby konání soutěže za účasti zástupců pořadatele. Každý soutěžící může získat pouze jednu (1) výhru. Losování výherců proběhne prostřednictvím generátoru náhodných čísel. 

 

V případě, že se do soutěže nezapojí dostatečný počet soutěžících nebo dostatečný počet soutěžících nesplní podmínky pro zisk výher (a některé nebo všechny do soutěže vložené výhry tak nebudou moci být uděleny), případně některý z výherců odmítne cenu převzít, propadají nerozdělené výhry ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ

Výherce bude informován na příslušnou e-mailovou adresu, na kterou je registrován jeho uživatelský účet na Rohlik.cz („výzva“), a to v den losování. Ostatní soutěžící nebudou nijak vyrozuměni.  

 

Výhry v soutěži budou výhercům připraveny k vyzvednutí v Rohlík zóně přímo v Karlových Varech ve Smetanových sadech od pátku 1. 7. 2022. V případě vyzvednutí výhry osobou odlišnou od výherce je taková osoba povinna se prokázat svými identifikačními údaji v rozsahu jméno a příjmení, datum narození a místo bydliště, které je výherce povinen sdělit pořadateli předem. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže, či omezit, odložit nebo přerušit její provádění včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na soutěžních stránkách. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat pořadateli do 5 pracovních dnů od ukončení daného soutěžního období písemně na adresu sídla pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací cen.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí, že pro účely organizace soutěže je nezbytné zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, telefon a e-mailová adresa, na kterou je registrován uživatelský účet na Rohlik.cz.

 

Soutěžící dále bere na vědomí, že společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03024130, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném výše, případně dalších údajů sdělených pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v soutěži (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování:

 

– uložení osobních údajů pro registraci do soutěže;

– zasílání informativních e-mailů, resp. kontaktování soutěžících prostřednictvím hovorů či SMS ve věcech týkajících se organizace a vedení soutěže; 

– zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení soutěže dle pravidel;

– osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění podmínek soutěže soutěžícím, informace o výhře a další související komunikace.

 

Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě, a to po dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže, kontrolu splnění podmínek soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, nejdéle po dobu 3 let od skončení soutěže, neukládá-li zákon delší dobu. 
 

Jako subjekt údajů má soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Pro uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě jakéhokoli dotazu se může soutěžící obrátit na správce e-mailem zaslaným na adresu: privacy@rohlikgroup.com nebo zakaznici@rohlik.cz.

 

Účastí v soutěži dává soutěžící svolení s tím, aby pořadatel zejména v souvislosti s případnou výhrou bezplatně rozšiřoval jméno, první písmeno příjmení a město bydliště soutěžícího, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele. V případě osobního setkání pořadatele s výhercem či předání výhry je pořadatel rovněž oprávněn bezplatně zachycovat, zobrazovat, rozmnožovat a šířit podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se výherce, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to na soutěžních stránkách nebo sociálních sítích pořadatele, a to po dobu konání soutěže a dále po dobu jednoho (1) roku od konce doby konání soutěže. Proti tomuto zpracování může soutěžící vznést námitku.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Soutěžící účastí v soutěži bez výhrad akceptuje, že soutěž je pořádána a organizována podle českého práva a že jakékoliv spory související se soutěží budou řešeny výlučně před soudy České republiky.

Vyplacení peněžitého plnění namísto výhry není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny výhry.

Pokud pořadatel či tato pravidla neurčí jinak, veškerá oznámení o soutěži, jejím průběhu a změnách budou realizována prostřednictvím soutěžních stránek. 

Pořadatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost soutěžních stránek způsobenou objektivními okolnostmi, zejména vadou připojení k internetu či jiným technickým výpadkem.

 

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 

Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

Dotazy vztahující se k soutěži je možné směrovat na e-mail zakaznici@rohlik.cz nebo bezplatnou telefonickou linku 800 730 740.

 

V Praze dne 8. 6. 2022